Fond oprav – může být součástí nájemného?

Pokud vlastníte nemovitost a zároveň jste členy Společenství vlastníků jednotek (SVJ) pravděpodobně přispíváte každý měsíc určitou částku do tzv. fondu oprav (ve svém rozpisu plateb někdy najdete: příspěvek na dlouhodobé investice, nebo investiční fond, apod.). Ten se využívá na krátkodobé i dlouhodobé opravy souvisejí s danou nemovitostí. Tyto příspěvky do fondu oprav upravují stanovy příslušného SVJ.

Jak se vypočítává výše příspěvku do fondu oprav?
Každé SVJ si určuje výši příspěvku do fondu. Většinou berou v úvahu technický stav nemovitosti a plán oprav z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. S účinností od 1.7.2020 byl schválen zákon 163/2020 Sb. pro SVJ, kdy změnu výše fondu oprav musíte provést změnou prohlášení vlastníka.

Platí příspěvek do fondu oprav nájemník?
Příspěvek do fondu oprav hradí člen SJV, tedy vlastník bytové jednotky. Pronajímatel ho nájemci dát do služeb nemůže.

Pronajímatel může po nájemci požadovat hrazení příspěvku do fondu oprav pouze dvěma způsoby. Buď jako součást nájemného. A nebo s výslovnou dohodou v nájemní smlouvě, že tato povinnost přechází z pronajímatele na nájemce.

Pokud by pronajímatel zahrnul částku do služeb spojených s užíváním bytu, vystavuje se poměrně značnému riziku, že o danou sumu přijde, protože se nejedná o službu spojenou s užíváním bytu. Stejně tak není možné po nájemníkovi vyžadovat náklady na pojištění bytu či samotného domu.

Zákon o službách a nájemném, který řeší nový občanský zákoník NOZ 89/2012 v ustanovení § 2247 odst. 2 jasně říká, že:

(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Pronajímatel Vám tedy může fond oprav zohlednit ve výši nájmu, ale formálně se bude jednat stále o nájemné, nesmí ho zahrnout do služeb. Případné přeplatky či nedoplatky jdou také majiteli bytu a tak případný nedoplatek nemůže majitel bytu požadovat po nájemníkovi.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek