SMLOUVA O VÝHRADNÍM REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (vzor)

(poskytuje jednoznačný mandát pro realitního makléře za jakých podmínek může nemovitost nabízet. Existence smlouvy o realitním zprostředkování, je podmínkou nabízení nemovitosti realitním makléřem, stanovenou zákonem č. 39/2020 Sb.)

Smluvní strany

a) Vlastník jméno a příjmení, r.č., adresa, kontaktní informace, č.OP, č.účtu (dále jako „Zájemce“)

b) Lukáš Beťák, adresa a m.p. Zahradní 68, 381 01 Český Krumlov; IČOր87903369, DIČրCZ7610065584; tel. ֡420605514425, info@lukasbetak.cz,
franchisant společnosti QARA s.r.o. Šafaříkova 201/17, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČOր01740113, DIČրCZ 01740113, zapsané u Městského soudu v Praze, spis. zn. C234159 (dále jako „Realitní zprostředkovatel“)

uzavírají tuto Smlouvu o výhradním realitním zprostředkování (dále jen „Smlouva“):

Článek 1. Nemovitost
1.1. Zájemce je vlastníkem následujících nemovitostí: popis podle listu vlastnictví Výpis z listu vlastnictví tvoří přílohu č.1. (dále jen „Nemovitost“ nebo “Nemovitosti”).
1.2. Zájemce pověřuje Realitního zprostředkovatele vyhledáním třetí osoby (dále jen „Kupující“) a zprostředkováním uzavření kupní smlouvy o převodu Nemovitostí, nebo také smlouvy budoucí kupní, pokud se uzavírá (dále jen „Realitní smlouva“).
1.3. Zájemce prohlašuje, že jeho vlastnické a dispoziční právo k těmto Nemovitostem není nijak omezeno, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob a že před Realitním zprostředkovatelem nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit uzavření smlouvy o převodu výše uvedených Nemovitostí vyjma zde uvedených:
Článek 2. Kupní cena, provize a doba platnosti
2.1. Cena požadovaná Zájemcem za převod Nemovitostí je ………………………. Kč (dále jen „Kupní cena“). Výše Kupní ceny může být snížena na základě výslovného souhlasu ze strany Zájemce (např. e-mail).
2.2. Zájemce zaplatí Realitnímu zprostředkovateli za jeho činnost provizi ve výši ………% z Kupní ceny sjednané v Realitní smlouvě.
2.3 Zájemce bere na vědomí, že zprostředkovatel je plátce DPH a k výše uvedené provizi bude připočtena DPH v zákonné výši.
2.4. Nárok na provizi vzniká uzavřením zprostředkované Realitní smlouvy (viz čl. 1.2.).
2.5. Složí-li Kupující k rukám Realitního zprostředkovatele dle dohody o rezervaci
Nemovitostí (dále jen “Rezervační smlouva”) blokovací depozitum (dále jen “Blokovací depozitum”), bude nárok Realitního zprostředkovatele na provizi bez potřeby jakéhokoliv dalšího jednání započten oproti nároku Zájemce na vyplacení blokovacího depozita. Nestane-li se tak, uhradí Zájemce provizi z části kupní ceny složené do úschovy Kupujícím, nebo na základě vystavené faktury.
2.6. Zájemce souhlasí s tím, aby kupní cena Nemovitosti, případně její část, byla financována z finančních prostředků poskytnutých Kupujícímu ze strany peněžního ústavu a zavazuje se poskytnout nezbytnou součinnost s tím spojenou, zejména se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k Nemovitosti ve prospěch tohoto peněžního ústavu.
2.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do . Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možné opakovaně prodloužit o 2 měsíce a její prodloužení si sjednají vždy ve lhůtě 30 dnů před uplynutím sjednané doby. Nedohodnou-li se písemně jinak, pak za platně sjednané prodloužení této smlouvy bude stranami považováno, pokud v uvedené lhůtě žádná ze stran neoznámí druhé straně, že na prodloužení nemá zájem nebo dojde k uzavření rezervační smlouvy. V takovém případě se tato smlouva prodlužuje na sjednanou rezervační dobu.

Článek 3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Zájemce se zavazuje:
a. poskytnout Realitnímu zprostředkovateli veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k naplnění účelu této smlouvy a k uzavření Realitní smlouvy, zejména umožnit prohlídky Nemovitostí, poskytnout k nahlédnutí originály dokumentů týkajících se Nemovitostí, nezbytných k obstarání Kupujícího a umožnit pořízení jejich fotokopií,
b. že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí Realitní zprostředkovatel, budou realizovány výlučně přes Realitního zprostředkovatele, a že bez jeho vědomí neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s osobou, jež byla vyhledána Realitním zprostředkovatelem,
c. neuzavřít v době trvání této smlouvy Realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s jinou osobou, než mu byla obstarána činností Realitního zprostředkovatele,
d. za účelem převodu Nemovitostí neuzavřít po dobu trvání této smlouvy stejnou nebo podobnou zprostředkovatelskou smlouvu s jinou osobou. Zájemce zároveň prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy nemá za tímto účelem uzavřenou jinou zprostředkovatelskou smlouvu, ani jinak nevyužívá služeb jiné osoby.
3.2. Realitní zprostředkovatel se zavazuje: a) vyvinout maximální úsilí k obstarání Nabyvatele a na své náklady zajistit zejména níže uvedené činnosti: b) zpracování marketingové prezentace nemovitosti a její inzerce a propagace dle vlastního uvážení, c) organizace a vedení prohlídek, d) právní servis spojený s vyhotovením Realitní smlouvy případně také smlouvy o budoucí kupní smlouvě, e) zajištění advokátní úschovy kupní ceny za Nemovitost nebo její části u schovatele určeného Zprostředkovatelem, f) přehlášení energií u příslušných dodavatelů, g) předání nemovitosti včetně vyhotovení předávacího protokolu, h) bez zbytečného odkladu informovat Zájemce o složení Blokovacího depozita Kupujícím,
i) zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, zajistit vypracování potřebné smluvní dokumentace a návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí,
j) zajistit po dohodě se Zájemcem potřebnou dokumentaci a listinné podklady, jako je výpis z listu vlastnictví nebo snímek z pozemkové mapy, budou-li potřeba.

Článek 4. Další ujednání
4.1 Zájemce prohlašuje, že byl ještě před uzavřením Smlouvy poučen o svém právu odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření Smlouvy. K odstoupení je možné (nikoli povinné) použít formulář, který je k dispozici na webu qara.cz. Zájemce výslovně požádal, aby Realitní zprostředkovatel započal s plněním Smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Zájemce byl poučen a bere na vědomí, že v takovém
případě při odstoupení od Smlouvy uhradí Realitnímu zprostředkovateli poměrnou část Provize rovnající se vynaloženým nákladům Realitního zprostředkovatele za realitní služby poskytnuté do odstoupení od Smlouvy. Zájemce byl poučen a bere na vědomí, že pokud Realitní zprostředkovatel splní předmět Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení, nemá Zájemce právo odstoupit od Smlouvy a Realitnímu zprostředkovateli vznikne právo na Provizi
či jiné plnění dle této Smlouvy.
4.2 Zájemce potvrzuje, že se před podpisem seznámil s Poučením spotřebitele a se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, jak je uveřejněno na webu lukasbetak.cz/gdpr. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu oprávněného zájmu Realitního zprostředkovatele, a protože jsou tyto údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje poskytuje Realitní zprostředkovatel třetím stranám, jen pokud je to nezbytné, pro splnění účelu této smlouvy.
4.3 Vzniku práva Realitního zprostředkovatele na Provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření Realitní smlouvy, pokud Realitní zprostředkovatel umožnil prohlídku Nemovitostí nebo předal podklady k Nemovitostem Kupujícímu v době
platnosti této smlouvy.
4.4 V případě, že se na Zájemce obrátí třetí osoba se žádostí o uzavření Realitní smlouvy, odkáže Zájemce tuto osobu na jednání s Realitním zprostředkovatelem. Smluvní strany sjednaly, že i v tomto případě vzniká Realitnímu zprostředkovateli nárok na Provizi sjednanou v článku 2.2. této smlouvy,
4.5 Neuzavření Realitní smlouvy z důvodů na straně Kupujícího: V případě, že k uzavření Realitní smlouvy nedojde z důvodů na straně Kupujícího a Zájemci bude z tohoto důvodu uhrazena ze strany Kupujícího smluvní pokuta, uhradí Zájemce Realitnímu zprostředkovateli podíl na této smluvní pokutě ve výši 50 % z této smluvní pokuty jakožto odměnu za dosud poskytnuté realitní služby. K úhradě dojde obdobně jako v čl. 2.4. této Smlouvy, tedy zápočtem a výplatou zbývající části rezervačního poplatku Zájemci. Vznik nároku na tuto odměnu ani její splatnost není vázána na uzavření Realitní smlouvy a vzniká již obstaráním
příležitosti k uzavření Realitní smlouvy, k čemuž dojde nejpozději uzavřením Rezervační smlouvy.
4.6 Neuzavření Realitní smlouvy z důvodů na straně Zájemce: Odmítne-li Zájemce uzavřít Realitní smlouvu nebo neposkytne-li přes opakovanou výzvu součinnost Realitnímu zprostředkovateli a z takového důvodu nedojde k uzavření Realitní smlouvy, byť Realitní zprostředkovatel Kupujícího vyhledal a zprostředkoval tak příležitost k uzavření Realitní smlouvy, zaplatí Zájemce Realitnímu zprostředkovateli odměnu za dosud poskytnuté realitní služby ve výši sjednané provize. Vznik nároku na tuto odměnu ani její splatnost není vázána na uzavření Realitní smlouvy a vzniká již obstaráním příležitosti k uzavření Realitní smlouvy, k
čemuž dojde nejpozději uzavřením Rezervační smlouvy.
4.7 Zájemce bere na vědomí, že součástí právního servisu, jehož cena je zahrnuta ve výši sjednané Provize, není zahrnuta úhrada za jakékoliv právní služby poskytované Zájemci ze strany jiných advokátů či dalších osob poskytujících právní služby, než ze strany advokáta spolupracujícího se Zprostředkovatelem.
4.8 Dojde-li mezi Stranami této smlouvy ke sporu, má Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
4.9 Nárok na provizi ani jinou odměnu není dotčen odstoupením od uzavřené rezervační nebo realitní smlouvy nebo jejich jiným zánikem.
4.10 Zájemce prohlašuje, že byl Realitním zprostředkovatelem upozorněn na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy ՄPENBՅ Nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu Realitní smlouvy. Pokud Realitní zprostředkovatel neobdrží průkaz energetické náročnosti včetně grafické části průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. Případné dodatečné vyhotovení PENB není zahrnuto ve sjednané provizi a hradí jej Zájemce, na základě vystavené faktury.
Pokud Zájemce v době podpisu Smlouvy nemá PENB zpracován, požaduje zprostředkování jeho vyhotovení: ANO / NE.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

5.1. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.
5.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran této smlouvy obdrží po jednom.

podpis Zájemce > podpis Realitní zprostředkovatel

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek