Smlouva o nájmu bytu (vzor)

uzavřená dle § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

!!! Některá ujednání se mohou lišit podle typu nemovitosti a požadavků pronajímatele, nebo nájemníka.

PRONAJÍMATEL

Jméno a datum nar.. ……………………; trvale bytem  ……………………

číslo účtu: ……………….., u …………………. ; kontakty pro komunikaci: tel.: / e-mail:

NÁJEMCE

Jméno a datum nar.. ……………………; trvale bytem  ……………………

číslo účtu: ……………….., u …………………. ; kontakty pro komunikaci: tel.: / e-mail:

Spolu s Nájemcem budou Předmět nájmu užívat tyto osoby: Jméno a datum nar..

Pronajímatel si vyhrazuje právo omezit počet osob užívajících předmět nájmu na maximálně …. osoby.

PŘEDMĚT NÁJMU

Předmětem nájmu je bytová jednotka č. ……. na adrese ……………..,

DOBA TRVÁNÍ NÁJMU

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od ……. 2024 do ……. 2025. Smlouvu lze prodloužit písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

NÁJEMNÉ A CENA SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM

 1. Nájemné je stanoveno vzájemnou dohodou stran a činí ….. Kč měsíčně.
 2. Nájemce poplatky za služby spojené s užíváním bytu a to v měsíčních zálohách ve výši ….. Kč.
 3. Celková měsíční platba v době uzavření této smlouvy činí ….. Kč.  Nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním bytu jsou splatné do 25. dne předchozího měsíce (např. do 25. ledna na měsíc únor), a to převodem na účet Pronajímatele.
 4. Nájemné a poplatky za služby, za první měsíc od (dd.mm.yyyy) do (dd.mm.yyyy) v poměrné výši …… Kč; uhradí Nájemce převodem na účet Pronajímatele před předáním bytu Nájemci, případně v hotovosti při podpisu této smlouvy.
 5. Nájemce uhradí Pronajímateli jistotu (vratnou kauci) ve výši ….. Kč převodem na účet Pronajímatele před předáním bytu Nájemci, případně v hotovosti při podpisu této smlouvy.
 6. Nájemce hradí provizi za zprostředkování realitnímu zprostředkovateli, na základě vystavené faktury, ve výši ….. Kč vč. DPH na číslo účtu 2400683401/2010 u Fio banka a.s., před předáním bytu Nájemci, případně v hotovosti při podpisu této smlouvy.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat, a touto smlouvou za sjednaných podmínek přenechává, Předmět nájmu Nájemci do pronájmu. Nájemce Předmět nájmu dle této smlouvy do nájmu za sjednané nájemné přijímá. Předmět nájmu bude užíván výhradně k bydlení
 2. O předání a převzetí předmětu nájmu bude smluvními stranami sepsán předávací protokol o stavu a vybavení předmět nájmu, včetně odečtu měřitelných médií a počtu příslušných klíčů, s uvedením zámků, resp. dveří, ke kterým přísluší, popř. dalších skutečností, na kterých se smluvní strany dohodnou při předání. Při předání bude pořízena obrazová dokumentace jednoznačně dokládající stav Předmětu předání.
 3. Pronajímatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že předmět nájmu je v dobrém stavu a funkční.
 4. Předmět nájmu bude Nájemci Pronajímatelem předán po uhrazení nájemného včetně poplatků spojených s užíváním za první měsíc a sjednané jistoty na účet pronajímatele. Nájemce prohlašuje, že si Předmět nájmu před uzavřením této smlouvy prohlédl, je mu známo jeho umístění a dispozice a že je způsobilý k užívání dle této smlouvy o nájmu.
 5. Nájemce bude Předmět nájmu užívat k vlastnímu bydlení. Nájemce je povinen ohlásit Pronajímateli změnu v počtu osob, které budou předmět nájmu užívat (déle než 1 měsíc), a to nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy ke změně dojde.
 6. Povinnosti Nájemce stanovené v této smlouvě se týkají i všech s ním bydlících osob. Za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy odpovídá vůči Pronajímateli Nájemce jak za sebe, tak i za tyto osoby.
 7. Nájemce není oprávněn přenechat předmětu nájmu, nebo jeho část do podnájmu třetí osobě, pokud v něm sám trvale nebydlí, bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 8. Nájemce je oprávněn vypovědět nájem jen v případech dle § 2287 zák.č. 89/2012 Sb. Výpověď musí mít písemnou formu, výpovědní lhůta je tříměsíční a odpočítává se od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení (doporučeným dopisem nebo e-mailem) druhé smluvní straně.
 9. Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem z důvodů stanovených zák.č. 89/2012 Sb.  v zákonem stanovené lhůtě. Výpověď musí být doručena písemně (doporučeným dopisem nebo e-mailem). Poruší-li Nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu tří měsíců, poškozuje-li Byt závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže Pronajímateli nebo osobám, které bydlí v sousedství, nebo užívá-li neoprávněně předmět nájmu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo sjednáno.
 10. Nájemce se zavazuje předmět nájmu vyklidit a vyklizený předat Pronajímateli, nejpozději v den skončení nájmu. Nájemce je povinen předat byt v řádném stavu a čistý, vymalovaný bílou barvou a uklizený s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě potřeby jej na vlastní náklady uvede do původního stavu. Nájemce odpovídá za to, že ke dni ukončení nájmu dojde k odhlášení jeho i všech dalších osob, kterým umožnil užívání předmětu nájmu, z trvalého / dlouhodobého / přechodného pobytu na adrese předmětné budovy a tato adresa nebude sloužit ani jako adresa pro doručování či jiným obdobným způsobem; v opačném  případě odpovídá nájemce za všechny škody, které by tím pronajímateli vznikly či mohly vzniknout.
 11. Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem jedenkrát za rok, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Pronajímatel Nájemce o zvýšení nájmu písemně informuje. O tomto zvýšení se nebude sepisovat dodatek k nájemní smlouvě, bude oznámeno nájemci doporučeným dopisem nebo e-mailem, jehož součástí bude výpočet nové výše nájemného.
 12. Pronajímatel je oprávněn výši záloh na služby spojené s užívání Předmětu nájmu změnit s ohledem na vývoj cen a spotřebu těchto služeb Nájemcem nebo s ohledem na počet osob užívajících předmět nájmu. Vyúčtování záloh na ceny služeb bude uskutečněno 1x ročně. Případné přeplatky či nedoplatky z uvedených vyúčtování si účastníci této smlouvy vzájemně uhradí nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne doručení vyúčtování.
 13. Ostatní služby, tedy služby zde neuvedené, zejména (el. energii, plyn, odvoz odpadků, internet apod.) si zajišťuje Nájemce sám, vlastním jménem na základě smlouvy s příslušným dodavatelem, kterou se zavazuje uzavřít.
 14. Jistotu (kauci) uhradí Nájemce převodem na účet Pronajímatele před předáním Předmětu nájmu Nájemci, případně v hotovosti při podpisu této smlouvy. Nebude-li jistota uhrazena, Pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit. Tato jistota bude Nájemci po skončení nájmu vrácena poté, co Pronajímatel obdrží vyúčtování veškerých plateb spojených s předmětem nájmu, nebo bude použita na nedoplatky či náhradu škod, pokud během nájemního vztahu ze strany Nájemce vzniknou a nebudou vyrovnány. Pokud Pronajímatel bude čerpat peněžní prostředky z jistoty po dobu trvání této smlouvy, je Nájemce povinen doplnit peněžní prostředky na původní výši, a to do jednoho měsíce od okamžiku kdy byl k tomu Pronajímatelem vyzván. Smluvní strany se dohodly, že nájemci náleží úrok z jistoty jen v případě a ve výši úročení na bankovním účtu, na kterém bude jistota složena.
 15. Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním předmětu nájmu dle Nařízení vlády č.305/2015 Sb. dodržovat veškerá protipožární a hygienická ustanovení a normy pro provoz nemovitostí a jejich příslušenství; lukasbetak.cz/drobne-opravy/
 16. Nájemce je povinen používat pronajaté prostory takovým způsobem, aby nedošlo k poškození bytu či jeho vybavení. V případě, že Nájemce takové poškození způsobí, je povinen Pronajímateli okamžitě oznámit a bez odkladu uhradit vzniklou škodu.
 17. Pronajímatel je odpovědný za běžnou stavební údržbu a opravu předmětu nájmu, topení, vodovodního a elektrického vedení a vybavení bytu. Vznikne-li škoda (potřeba opravy, havárie) na pronajatém majetku, např. vodovodním potrubí, elektrických rozvodech, konstrukci stavby apod., je Nájemce povinen vznik škody ihned oznámit Pronajímateli. Pronajímatel je povinen závadu odstranit na svůj náklad (pokud škoda nebyl způsobena Nájemcem).
 18. Pronajímatel je oprávněn uskutečnit kontrolu předmětu nájmu po předchozí domluvě s Nájemcem jedenkrát za čtvrtletí, jinak s výjimkou havarijní situace vyžadující okamžitý zásah není oprávněn vstupovat v nepřítomnosti Nájemce do předmětu nájmu.  Po dobu tří měsíců před koncem této nájemní smlouvy, pokud nebude prodloužena, je Nájemce na vyzvání povinen umožnit Pronajímateli nebo jeho zástupci, prohlídky s dalším zájemcem o nájem bytu.
 19. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny na předmětu nájmu a jeho vybavení bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, a to včetně vrtání jakýchkoli otvorů a lepení háčků na a do zdí, dlaždic, nábytku apod. Nájemce je oprávněn vrtat a lepit do a na zdi za účelem zavěšení obrazů apod., avšak před skončením doby nájmu je povinen veškeré šroubky, skoby, háčky a pod. odstranit, zdi po uvedených zásazích opravit a celou místnost, ve které došlo k těmto zásahům, nově bíle vymalovat
 20. Nájemce je povinen podílet se na úklidu společných prostor domu tak, jak je v domě zvykem, vždy když na něj přijde řada.
 21. V Předmětu nájmu nebude Nájemce chovat zvířata bez předchozího souhlasu Pronajímatele. Nájemce povinen zvíře v Předmětu nájmu neprodleně ohlásit Pronajímateli a hradit zvýšené náklady na údržbu.
 22. Nájemce je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli jakoukoliv změnu kontaktních údajů především telefonního čísla nebo e-mailu.
 23. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy účastníků řídí obecně závaznými právními předpisy.
 24. Smluvní strany si zasílají písemná oznámení na posledně uvedenou známou adresu, nebo e-mail. Písemnost je doručena, jakmile ji druhá strana převezme. Právní účinky doručení písemnosti má i odmítnutí, či nepřevzetí  zásilky.
 25. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Realitní zprostředkovatel si pořídí elektronickou kopii smlouvy.
 26. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést výlučně písemnou formou, a to po vzájemné dohodě obou stran.
 27. Pronajímatel i Nájemce po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V …… dne ……

Podpis Pronajímatele | Podpis Nájemce

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek